سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
گزارش اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاه ها
تاریخ ثبت : 1393/09/18
طبقه بندي :
,,

" گزارش اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاه ها  UFI از تاثیر بحران اقتصادی جهان "

گزارش اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاه ها "UFI" در سال 2010 از تاثیر بحران اقتصادی جهان بر درآمد ناخالص نمایشگاه ها، سود حاصل از برگزاری نمایشگاه ها، درصد تاثیر بحران اقتصادی بر مناطق مختلف جهان و پیش بینی مناطق مختلف دنیا از بهبود وضعیت اقتصادی

نتایج تحقیقات انجام شده در دسامبر 2009 در میان اعضای یوفی، SISO و AFIDA

در ابتدای سال 2009 اتحادیه یوفی تصمیم به ارزیابی تاثیر بحران اقتصادی بر کشورهای عضو گرفت. این تحقیق به کمک اطلاعات دریافتی از اعضای یوفی در میان 82 کشور، شامل ایالات متحده آمریکا،صورت گرفت. همچنین « سیسو»SISO(انجمن مستقل برگزارکنندگان نمایشگاهی) نیز تحقیق مشابهیصورت داد. AFIDA( انجمن بین المللی نمایشگاه های آمریکا)نیز در میان اعضای خود- از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی-تحقیق کرد و آماری کسب کرد. با استفاده از آمارهای به دست آمده «بحران سنجی»
(Crisis Barometer) پدید آمد.
این گزارش نتیجه چهار تحقیقی را که در دسامبر 2009 صورت گرفته، ارائه می دهد. این بحران سنج، نتیجه بحران اقتصادی را بر صنعت نمایشگاهی نشان می دهد. از زمان انجام این تحقیق، نخستین بار است که تفاوت های اساسی مناطق مختلف دنیا مشخص می شود.
درآمد ناخالص
چهارمین بارومتر، افزایش درآمد ناخالص شرکت کنندگان در این بررسی را، در مقایسه با همین مدت در سال پیش، به مدت 3 نیم سال بررسی می کند،: نیمه ی دوم 2009، نیمه ی اول 2010 و نیمه ی دوم 2010.
آمار زیر نتایج فوق را با آمار قبلی ترکیب کرده و متوسط درآمد شرکت کنندگان در این آمارگیری را در نیمه ی اول و دوم سال 2009 و2010 اعلام کرده است.دو جدول زیرکاهش درآمد کل پاسخ دهندگان را در هر منطقه نشان می دهد.

منطقه
2010
2009
قبل از 31 دسامبر 2008
آمریکا
23%
76%
72%
اروپا
66%
83%
63%
منطقه
2010
2009
قبل از 31 دسامبر 2008
خاورمیانه/آفریقا
28%
50%
29%
آسیا/پاسیفیک
36%
66%
69%
این نتایج نشان می دهد: پیش بینی می شود از سال 2010 به بعد درآمد ناخالص اکثر شرکت کنندگان نظرسنجی در هر منطقه، به استثنای اروپا، بیش از این کاهش نمی یابد.

1. % کل شرکت کنندگان در نظرسنجی که کاهش درآمد نشان داده اند
(*) در مقایسه با همین زمان در سال قبل
منطقه
قبل از 31 دسامبر 2008
نیمه اول 2009
نیمه دوم 2009
نیمه اول 2010
نیمه دوم 2010
اروپا
63% (واقعی)
80% (واقعی)
86%
(پیش بینی دسامبر 2009)
71%
(پیش بینی دسامبر 2009)
61%
(پیش بینی دسامبر 2009)
آمریکا
72% (واقعی)
79%(واقعی)
73%
(پیش بینی دسامبر 2009)
35%
(پیش بینی دسامبر 2009)
11%
(پیش بینی دسامبر 2009)
منطقه
قبل از31 دسامبر 2008
نیمه اول 2009
نیمه دوم 2009
نیمه اول 2010
نیمه دوم 2010
خاورمیانه/آفریقا
29%(واقعی)
57%(واقعی)
43% (پیش بینی دسامبر 2009)
28%(پیش بینی دسامبر 2009)
29% (پیش بینی دسامبر 2009)
آسیا/پاسیفیک
69%(واقعی)
70%(واقعی)
62% (پیش بینی دسامبر 2009)
42% (پیش بینی دسامبر 2009)
30% (پیش بینی دسامبر 2009)
% کل شرکت کنندگان در نظرسنجی که 10% یا بیشتر کاهش درآمد نشان داده اند
(*) در مقایسه با همین زمان در سال قبل
منطقه
قبل از 31 دسامبر 2008
نیمه اول 2009
نیمه دوم 2009
نیمه اول 2010
نیمه دوم 2010
آمریکا
30%(واقعی)
24%(واقعی)
33%(پیش بینی دسامبر 2009)
0% (پیش بینی دسامبر 2009)
0% (پیش بینی دسامبر 2009)
اروپا
36%(واقعی)
40%(واقعی)
48% (پیش بینی دسامبر 2009)
35% (پیش بینی دسامبر 2009)
21% (پیش بینی دسامبر 2009)
منطقه
قبل از 31 دسامبر 2008
نیمه اول 2009
نیمه دوم 2009
نیمه اول 2010
نیمه دوم 2010
خاورمیانه/آفریقا
29%(واقعی)
29%(واقعی)
14% (پیش بینی دسامبر 2009)
6% (پیش بینی دسامبر 2009)
7% (پیش بینی دسامبر 2009)
آسیا/پاسیفیک
48%(واقعی)
42%(واقعی)
27% (پیش بینی دسامبر 2009)
5% (پیش بینی دسامبر 2009)
9% (پیش بینی دسامبر 2009)
2. % کل شرکت کنندگان در نظرسنجی که در نیمه ی دوم 2009/نیمه ی اول 2010/ نیمه ی دوم 2010 کاهش درآمد نشان داده اند.
نتایج زیر حاصل تلفیق نظرسنجی اخیر از وضعیت درآمد 118 پاسخ دهنده در سه نیم سال فوق است:
* پیشگویی شده: 60% پاسخ دهندگان اروپایی برای سه نیم سال کاهش درآمد داشته باشند(32% در  آسيا /پاسیفیک، 25% در خاورمیانه/آفریقا و تنها 8% در منطقه ی آمریکا) یشگویی شده: 50% پاسخ دهندگان خاورمیانه/آفریقا برای سه نیم سال پیاپی افزایش درآمد داشته باشند (31% در آمریکا، 21% در آسیا/پاسیفیک و تنها 5% در اروپا)
منطقه
افزایش درآمد در سه نیم سال
کاهش درآمد در یک نیم سال و افزایش درآمد برای دو نیم سال دیگر
کاهش درآمد برای دو نیم سال و افزایش درآمد برای یک نیم سال
  کاهش درآمد برای سه نیم سال
آمریکا
31%
38%
23%
8%
آسیا/پاسیفیک
21%
32%
14%
32%
اروپا
5%
18%
17%
60%
خاورمیانه/آفریقا
50%
17%
8%
25%
1. سود حاصل از برگزاری نمایشگاه
چهارمین نظرسنجی افزایش سود حاصل از برگزاری نمایشگاه ها را در سال 2009 در مقایسه با 2008 و درآمد سال 2010 در مقایسه با 2009 را بررسی می نماید.
نتایج حاکی از این است که در تمام مناطق دنیا از 10 پاسخ دهنده، 9 پاسخ دهنده در سال 2009 سود داشته باشند و پیش بینی می شود این افزایش سود در سال 2010 نیز ادامه داشته باشد.
اما این میزان افزایش در هر منطقه متفاوت است:
* اکثر پاسخ دهندگان آمریکا(54%) و اروپا(51%) در سال 2009، 10% از سود حاصل از نمایشگاه های سال 2008 شان، کاهش یافته یا حتی دچار ضرر شده اند(9% در کشورهای آمریکایی و 7% در اروپا)، از طرفی اکثریت پاسخ دهندگان نظرسنجی از آسیا/پاسیفیک(70%) یا خاورمیانه/آفریقا(89%) درآمد ثابتی(بین 10%- و 10%+) داشته اند یا بیش از 10% سود داشته اند(18% در آسیا/پاسیفیک و 43% در خاورمیانه/آفریقا).
* پیش بینی می شود: سود حاصل از برگزاری نمایشگاه های 4 پاسخ دهنده از 10 پاسخ دهنده در تمام مناطق، به استثنای اروپا-که کم تر از 2 پاسخ دهنده وجود دارد-در سال 2010 در مقایسه با 2009 افزایش یابد.
با نگاه به آمار زیر ، که نتایج بدست آمده از 159 پاسخ دهنده و مربوط به سود حاصل از برگزاری نمایشگاه در سال 2009 و 2010 است، مشخص می شود که اروپا و آمریکا بیش از سایر مناطق تحت تاثیر رکود اقتصادی جهان قرار گرفته اند: 59% اروپا و 55% آمریکا حداقل در سال 2009 یا 2010 یا 50% کاهش سود سالانه داشته اند یا دچار ضرر شده اند.
1. سود حاصل از برگزاری نمایشگاه در سال 2010 در مقایسه با 2009

کشورهای آمریکایی
         
 
ضرر
بیش از 50% کاهش سود
10 تا 50% کاهش سود
سود ثابت(بین 10%- و 10%+
بیش از 10% افزایش سود
2009
9%
 
45%
36%
9%
2010
     
59%
41%
اروپا
         
 
ضرر
بیش از 50% کاهش سود
10 تا 50% کاهش سود
سود ثابت(بین 10%- و 10%+
بیش از 10% افزایش سود
2009
7%
7%
37%
43%
5%
2010
5%
1%
23%
52%
19%
آسیا/پاسیفیک
         
 
ضرر
بیش از 50% کاهش سود
10 تا 50% کاهش سود
سود ثابت (بین 10%- و 10%+)
بیش از 10% افزایش سود
2009
2%
2%
25%
52%
18%
2010
3%
-
-
55%
43%
خاورمیانه/آفریقا
         
 
ضر ر
بیش از 50% کاهش سود
10 تا 50% کاهش سود
سود ثابت(بین 10%- و 10%+)
بیش از 10% افزایش سود
2009
-
-
11%
56%
33%
2010
-
6%
11%
39%
44%
2. جمع سود حاصل از برگزاری نمایشگاه در سال 2009 و 2010
نام منطقه
بیش از 10% سود در هر دو سال
بیش از 10% سود در یک سال و سود ثابت (بین 10%- و 10%+) در سال دیگر
سود ثابت در هردو سال(بین 10%- و 10%+
  سایر موارد
  بیش از 50% کاهش سود یا ضرر در حداقل یک سال
کشورهای آمریکایی
14%
  14%
18%
55%
اروپا
3%
  6%
32%
59%
آسیا/پاسیفیک
20%
  20%
33%
28%
خاورمیانه/آفریقا
28%
  22%
22%
28%
2. برداشت پاسخ دهنده ها از تاثیر بحران اقتصادی بر هر منطقه: به نظر شما تاثیر بحران اقتصادی بر مناطق مختلف دنیا تا چه اندازه متفاوت است؟
نتایج زیر حاصل جمع نظرات ارائه شده از پاسخ دهندگان در تمام مناطق است. به نظر می رسد نسبت به وضعیت اقتصادی اروپا اغراق شده باشد. این نتایج براساس پاسخ سوال های قبلی است. همچنین وضعیت اروپا ممکن است به سرعت وضعیت اقتصادی آمریکا ترمیم نشود. منطقه آمریکا تنها منطقه ای است که در سال 2010، 10% کاهش درآمد یا بیشتر ندارد.
منطقه
تاثیر بیشتر
تاثیر کم تر
تاثیر یکسان
کشورهای آمریکایی
71%
23%
6%
اروپا
52%
34%
14%
خاورمیانه/آفریقا
25%
33%
42%
آسیا/پاسیفیک
13%
12%
75%
3. پیش بینی بهبود اوضاع اقتصادی: به نظر شما بهبود وضعیت اقتصادی صنعت نمایشگاه ها چه وقت آغاز می شود؟
3. نیمه ی دوم 2009- نیمه ی اول 2010- نیمه ی دوم 2010- اوایل 2011
منطقه
نیمه ی دوم 2009
نیمه ی اول 2010
نیمه ی دوم 2010
اوایل 2011
کشورهای آمریکایی
5%
14%
55%
27%
آسیا/پاسیفیک
2%
20%
56%
22%
اروپا
-
7%
39%
54%
خاورمیانه/آفریقا
-
17%
22%
61%
اکثر پاسخ دهندگان از کشورهای آمریکایی و آسیا/پاسیفیک معتقدند بهبود وضعیت اقتصادی صنعت نمایشگاه ها در نیمه ی دوم 2010 روی می دهد، در حالی که اکثر پاسخ دهندگان اروپایی و خاورمیانه/آفریقا معتقدند تا پیش از اوایل سال 2011 اقتصاد نمایشگاه ها بهبود نمی یابد.

نتیجه گیـری:
چهارمین تحقیق و بررسی بارومتر در دسامبر 2009 صورت گرفت و 176 شرکت از 54 کشور به سوالات پاسخ دادند. پاسخ این شرکت ها تاثیر بحران اقتصادی را بر صنعت نمایشگاه ها مشخص کرد و برای نخستین بار از زمان انجام این تحقیق، یعنی : پایان سال 2009، تفاوت مهم مناطق مختلف دنیا مشخص شد.

نتایج زیر تمام مناطق دنیا را دربرمی گیرد:

* حداقل 6 تا 7 پاسخ دهنده از 10 پاسخ دهنده در تمام مناطق دنیا، قبل از 31 دسامبر 2008 کاهش درآمد داشته اند، به جز خاورمیانه و آفریقا که تا نیمه اول 2009 کاهش درآمد نداشته است.
* بیش از 9 تا 10 پاسخ دهنده در سال 2009 از برگزاری نمایشگاه ها سود خوبی داشته اند و پیش بینی می شود این مقدار سود در سال 2010 نیز ادامه یابد.
تفاوت در دو حوزه ی اصلی مشاهده می شود:

* کاهش درآمد اکثر پاسخ دهندگان از تمام مناطق در نیمه اول 2010متوقف می شود، به استثنای اروپا که گویا بیشترین کاهش سود را در سال 2009 و 2010 داشته است.
* همچون بررسی های قبلی، مشخص شده که خاورمیانه و آفریقا کم تر از سایر مناطق تحت تاثیر بحران اقتصادی                  قرار گرفته اند.
و در پایان، اکثریت پاسخ دهندگان(88%) معتقدند بهبود اقتصادی صنعت نمایشگاه جهانی تا قبل از نیمه دوم 2010 آغاز نمی شود. در میان این تعداد پاسخ دهنده، نیمی از آنها پیش بینی کرده اند بهبود وضعیت اقتصادی در نیمه ی دوم 2010 روی می دهد و نیمی دیگر انتظار ندارند تا قبل از اوایل سال 2011 وضعیت اقتصادی اصلاح شود. هرچند، نظرات در مناطق مختلف به طرز جالبی متفاوت است:
* اکثر پاسخ دهندگان از آمریکا یا آسیا/پاسیفیک به بهبود وضعیت اقتصاد نمایشگاه ها در نیمه ی دوم 2010
باور دارند.
* در حالی که اکثر پاسخ دهندگان از اروپا و خاورمیانه/آفریقا معتقدند تا پیش از 2011 این وضعیت
اصلاح نمی شود.


[1] ماخذ: http://www.ufi.org/
- زمان انتشار: ژانویه 2010
تعداد نمایش : 2807
UFI Member
BIE Member
expo
 • دفتر رهبری
 • ریاست جمهوری
 • دولت
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • پیام رهبر در سال 1397
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد.