جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
گــزارش اتـحاديـه جـهانـي صنـعت نمايشـگاهـي
تاریخ ثبت : 1393/09/18
طبقه بندي :
,,

" گــزارش اتـحاديـه جـهانـي صنـعت نمايشـگاهـي "UFI" از تاثـير بـحران اقتـصادي جـهان بر صنـعت نمايشـگاهي (منتشرشده در هفتم جولاي 2010) "

بحران اقتصادي ناشي از عدم كارايي سياستهاي اقتصادي دول اروپايي و ساير كشورهاي غير اروپايي مهم ، اثرات نامطلوبي بر اقتصاد و تراز تجاري كشورها به همراه داشته است و آنچه كه متصور است مستثني نبودن اثرات و عواقب ناشي از اين بحران بر صنعت نمايشگاهي است.

گــزارش اتـحاديـه جـهانـي صنـعت نمايشـگاهـي "UFI"
از تاثـير بـحران اقتـصادي جـهان  بر صنـعت نمايشـگاهي
(منتشرشده در هفتم جولاي 2010)

بحران اقتصادي ناشي از عدم كارايي سياستهاي اقتصادي دول اروپايي و ساير كشورهاي غير اروپايي مهم ، اثرات نامطلوبي بر اقتصاد و تراز تجاري كشورها به همراه داشته است و آنچه كه متصور است مستثني نبودن اثرات و عواقب ناشي از اين بحران بر صنعت نمايشگاهي است. از اين رو در ژوئن 2010 اتحاديه بين‌المللی نمایشگاهها (UFI) با طرح 5 سوال :
1- افزایش درآمد ناخالص شرکت‌کنندگان در 3 نیم سال :‌نیمه اول و دوم 2010 و نیمه اول 2011.
2- افزایش سود عملیاتی پاسخ دهندگان در سال 2010 در مقایسه با 2008 و 2009.
3- آیا بحران اقتصادی جهان بر صنعت نمایشگاهی شما پایان یافته یا خیر.
4- پیش بینی زمان شروع و پایان تاثیر بحران اقتصادی بر صنعت نمایشگاهی شما.
5- 7 عامل تاثیر‌گذار بر صنعت نمایشگاهی در سال آینده.
طی یک نظرسنجی از 50 کشور عضو و بر اساس 175 پاسخ گردآوری شده گزارشی را ارائه نموده که نتایج آن حاکی از آن است که نه تنها صنعت نمایشگاهی همانند بسیاری از دیگر صنایع دچار رکود نشده است بلکه با رشد نسبتاً‌ قابل قبولی نیز روبرو بوده است  :

ردیف نام منطقه

سال 2008

آغاز بحران

سال 2009 نیمه اول 2010

افزایش در آمدناخالص

نیمه دوم 2010

افزایش در آمدناخالص

نیمه اول 2011

1 آسیا / پاسفیک کاهش درآمد منطقه ای پایین ترین سطح در آمد منطقه ای و 76% پاسخ دهندگان افزایش در آمد نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام نمودن و87% پاسخ دهندگان پیش بینی افزایش در آمد اعلام نمودند و87% پاسخ دهندگان پیش بینی افزایش در آمد اعلام نمودند
2 قاره آمریکا کاهش درآمد منطقه ای پائين ترين سطح درآمد منطقه اي
و 70%  پاسخ دهندگان افزايش درآمد نسبت  به مدت مشابه سال قبل اعلام نمودند و 70%  پاسخ دهندگان پيش بيني افزايش درآمداعلام نمودند و 75%  پاسخ دهندگان پيش بيني افزايش درآمد
اعلام نمودند
نمودند
3 قاره اروپا کاهش درآمد منطقه ای بيش ترين اثرات نفي 
اقتصادي نسبت به دو منطقه بالا

و 41%  پاسخ دهندگان افزايش درآمد نسبت  به مدت مشابه سال قبل اعلام نمودند
و 51%  پاسخ دهندگان پيش بيني افزايش رآمد
اعلام نمودند
و 64%  پاسخ دهندگان پيش بيني افزايش درآمداعلام نمودند  نمودند
4 خاورميانه و آفريقا شامل كشورهاي ايران ، عراق ، اردن كويت ، ليبي ، عمان ، سوريه آفريقاي جنوبي ، امارات كشورهاي اين منطقه در سه نيم سال به غير از نيمه اول 2009 كم تر از ساير مناطق دنيا تحت تاثير بحران اقتصادي جهان قرار گرفته اند و اكثريت پاسخ دهندگان افزايش درآمد را پيش بيني كرده اند.

ردیف نام منطقه افزايش سود عملياتي در سال2010
1 آسيا / پاسفيك و 54% پاسخ دهندگان افزايش 10 درصدي نسبت به سال 2008 پيش بيني نموده اند.
2 قاره آمريكا و 47% پاسخ دهندگان افزايش 10 درصدي نسبت به سال 2009 و 48%بدون تغيير   نسبت به 2008 پيش بيني نموده اند
3 قاره اروپا و 39% پاسخ دهندگان افزايش 10 درصدي نسبت به سال 2009 و 52%بدون تغيير نسبت به 2008پيش بيني نموده اند.
4 خاورميانه و آفريقا شامل و 80% پاسخ دهندگان كشورهاي ايران ، عراق ، اردن افزايش 10 درصدي كويت ، ليبي ، عمان ، سوريه نسبت به سال 2009 و 67%آفريقاي جنوبي ، امارات بدون تغيير نسبت به 2008يش بيني نموده اند.


ردیف نام منطقه آیا تاثیر بحران اقتصادی بر صنعت نمایشگاهی پایان یافته ؟ زمان شروع تاثیر بحران زمان پایان تاثیر بحران
1 آسیا / پاسفیک و 57% پاسخ دهندگان معتقدند تاثیر بحران اقتصادی هم اکنون
پایان یافته است
اکثر پاسخ دهندگان معتقدند از سال 2008 شروع شده و 54% پاسخ دهندگان معتقدند تاثیر بحران اقتصادی در سال 2009 پایان یافته و یا در 2010 پایان خواهد یافت
2 قاره آمریکا و 86 % پاسخ دهندگان معتقدند تاثیر بحران اقتصادی همچنان ملموس است اکثر پاسخ دهندگان معتقدنداز سال 2008 شروع شده و 72% پاسخ دهندگان معتقدند تاثیر بحران قتصادی تا سال 2011 یا 2010 لموس خواهد بود
3 قاره اروپا و 80 % پاسخ دهندگان معتقدند تاثیر بحران اقتصادی همچنان ملموس است اکثر پاسخ دهندگان معتقدند از سال 2009 شروع شده و 59% پاسخ دهندگان معتقدند تاثیر بحران اقتصادی تا سال 2011 یا 2012 ملموس خواهد بود
4 خاورميانه و آفريقا شامل كشورهاي ايران ، عراق ، اردن كويت ، ليبي ، عمان ، سوريه آفريقاي جنوبي ، امارات و 57 % پاسخ دهندگان معتقدند تاثیر بحران اقتصادی همچنان ملموس است اکثر پاسخ دهندگان معتقدند از سال 2008 شروع شده و 50% پاسخ دهندگان معتقدند
تاثیر بحران اقتصادی در سال 2009 پایان یافته و یا در 2010 پایان خواهد یافت

اهمیت هفت عامل تاثیر گذار بر صنعت نمایشگاهی

ردیف شرح آسیا پاسفیک قاره آمریکا قاره اروپا خاور میانه و آفریقا
1 وضعیت اقتصاد داخلی / منطقه ای * * *
2 بی ثباتی اقتصاد جهانی * * * *
3 چالش های مدیریت داخلی مانند (بیمه منابع انسانی ، کارکنان و آموزش) * * * *
4

رقابت ملی / داخلی در صنعت نمایشگاهی

*
5 چالش های محیطی (انتظارات مشتری ، مقررات و ...)
6 رقابت با سایر رسانه ها مانند (اینترنت ، نمایشگاههای مجازی ، رسانه های اجتماعی )
7 تداخل با سایر رسانه ها مانند رسانه های فوق
8

سایر عوامل

 

اهمیت هفت عامل تاثیر گذار بر صنعت نمایشگاهی در سال آینده

ردیف شرح آسیا پاسفیک قاره آمریکا قاره اروپا خاور میانه و آفریقا
1 وضعیت اقتصاد داخلی / منطقه ای 18% 25% 24% 12%
2 بی ثباتی اقتصاد جهانی 18% 21% 19% 21%
3 چالش های مدیریت داخلی مانند (بیمه منابع انسانی ، کارکنان و آموزش) 24% 16% 19% 21%
4

رقابت ملی / داخلی در صنعت نمایشگاهی

16% 9% 14% 21%
5 چالش های محیطی (انتظارات مشتری ، مقررات و ...) 13% 8% 8% 9%
6 رقابت با سایر رسانه ها مانند (اینترنت ، نمایشگاههای مجازی ، رسانه های اجتماعی ) 3% 9% 11% 12%
7 تداخل با سایر رسانه ها مانند رسانه های فوق 5% 9% 4% 2%
8

سایر عوامل

3% 3% - 2%

 

اهمیت هشت عامل تاثیر گذار بر صنعت نمایشگاهی

مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر صنعت نمایشگاهی در سال آینده

تعداد نمایش : 2820
UFI Member
BIE Member
expo
  • دفتر رهبری
  • ریاست جمهوری
  • دولت
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پیام رهبر در سال 1397
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد.