سرویس تولید شناسه واریز

مشتری دایمی

توجه : در صورتیکه مشتری دایمی نمایشگاه هستید و در سیستم حسابداری نمایشگاه دارای کد تفصیلی حساب می باشید، گزینه دایمی را انتخاب نمایید در غیر اینصورت فقط مبلغ را وارد کرده و تولید شناسه را بزنید.

مشتری:
سند یا فاکتور:
مبلغ واریزی (ریال) :
مبلغ واریزی به حروف:

شناسه واریز:

Barcode