دوشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > اخبار > اخبار مدیران 
اخبار > تحولات چشمگیر در صنعت نمایشگاهی


  چاپ        ارسال به دوست

معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاهها:

تحولات چشمگیر در صنعت نمایشگاهی

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎى ﻛﺸﻮر، توانسته ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدى و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، دکتر جم عزتی معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران گفت: شرکت سهامی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ با توجه ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻰ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﻰ وزارت ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪى در اﺟﺮاﻳﻰ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎى ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، توانسته ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدى و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

وی افزود: در ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﺪن ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ نحوی که اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺪاد روﻳﺪادﻫﺎی نمایشگاهی از ٧٥ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٧ ﺑﻪ ١٠٣ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٨ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه است.

دکتر عزتی با اشاره به اینکه تحریمها تاثیری در درآمد شرکت نمایشگاهی نداشته است ادامه داد: در مقایسه با سال گذشته درآمد شرکت نمایشگاهی از برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی 35 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ وﺟﻮدى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ بویژه در  ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى اﺳﺘﺮاژﻳﻚ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﻠﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻴﺶ از ٣٠ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در ﺳﺎل ١٣٩٨ شده که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل گذشته دو ﺑﺮاﺑﺮ رشد داشته است.

معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران اظهار داشت: درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ١٣٩٨ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻴﺶ از ٢٠ ﻓﻘﺮه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ١١ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﻜﺎرى ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در راﺳﺘﺎى ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهورى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻧﻮآوري ﺑﺎز طراحی و اجرا گردیده است.

 وی همچنین از راه اندازی گمرک نمایشگاهی در راﺳﺘﺎى ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﻓﻨﺎوری ﺧﺎرﺟﻰ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ج.ا.اﻳﺮان خبر داد و افزود:این امر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ارﺳﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮ را نیز در چی خواهد داشت.

وی گفت: در شرایطی که استکبار جهانی سعی در تضعیف روحیه مردم، صنعتگران و کارآفرینان فعال در حوزه اقتصادی دارند، خرسندیم که در این شرایط، نمایشگاه بین المللی توانسته نقش پر رنگی در توسعه صادرات غیر نفتی و کسب و کارهای کشور داشته باشد.

دکتر عزتی در پایان ضمن بیان این مطلب که  اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻫﺎى اﻣﺴﺎل ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاهها ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ضررده خواهد بود خاطر نشان کرد: خوشبختانه نه تنها درآمدهای شرکت تحقق یافته است بلکه نسبت به سال گذشته افزایش درآمد  خواهیم داشت که نشاندهنده عملکرد مثبت ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاهها در رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار کشور است.

انتهای خبر/


١٧:١٢ - سه شنبه ١٠ دی ١٣٩٨    /    شماره : ٢٠٢٢    /    تعداد نمایش : ١٤٨٢BIE Member
expo
  • دفتر رهبری
  • ریاست جمهوری
  • دولت
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پیام رهبر در سال 1399
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد.