سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > معرفی معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها به عنوان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸـﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮوﻧﺎ


  چاپ        ارسال به دوست

معرفی معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها به عنوان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸـﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮوﻧﺎ

- به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، دکتر حسن زمانی مشاور وزیر صنعت – معدن و تجارت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران طی نامه ای به مهندس عباس قبادی ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲ وزارت ﺻﻨﻌﺖ – ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها را به عنوان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸـﻮر برای حضور در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮوﻧﺎ معرفی نمود.

متن این نامه به شرح زیر است:

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺒﺎدي

ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲ - وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت

ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و زﻳـﺎنﻫـﺎى ﻫﻨﮕﻔـﺖ وارده ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ در ﻳﻜﺴﺎل و ﻧﻴﻢ ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﺿـﺮورت دﻓـﺎع ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺑﻴﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼـﻲ در ارﺗﻘـﺎء ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺗﺠﺎرى و روﻧﻖ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴـﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻌﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻗﻨﺒﺮى ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸـﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮوﻧﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ.

حسن زمانی

مشاور وزیر صنعت – معدن و تجارت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران


١٤:١٢ - سه شنبه ٢ شهريور ١٤٠٠    /    شماره : ٢٦٣٩    /    تعداد نمایش : ٣٩٠٦BIE Member
expo

  • دفتر رهبری
  • ریاست جمهوری
  • دولت
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پیام رهبر در سال 1399
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ايران می باشد.