تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

بررسی تاثیر عوامل سازمانی و مدیریتی بر کارآفرینی صادراتی

بررسی تاثیر عوامل سازمانی و مدیریتی بر کارآفرینی صادراتی (مطالعه موردی شرکت های صادرکننده صنایع غذایی)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل سازمانی و مدیریتی بر کارآفرینی صادراتی  (مطالعه موردی شرکت‌های صادرکننده صنایع غذایی) بوده است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود.  جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت­های صادرکننده صنایع غذایی بودند که 126 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه­ های تعهد صادراتی، تجربه مدیریت، ویژگی­های کارآفرینانه مدیریت، ریسک­ پذیری، شایستگی بازاریابی، موانع داخلی صادرات، سرمایه اجتماعی سازمانی، اندازه شرکت و کارآفرینی صادراتی پاسخ دادند.  پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان از پایایی و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج نشان داد که تأثیر تعهد صادراتی بر کارآفرینی صادراتی مثبت و معنادار است. تأثیر تجربه مدیریت بر کارآفرینی صادراتی مثبت و معنادار است. تأثیر ویژگی­های کارآفرینانه مدیریت بر کارآفرینی صادراتی مثبت و معنادار است. تأثیر ریسک ­پذیری بر کارآفرینی صادراتی مثبت و معنادار است. تأثیر شایستگی بازاریابی بر کارآفرینی صادراتی مثبت و معنادار است. تأثیر موانع داخلی صادرات بر کارآفرینی صادراتی مثبت و معنادار است. تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر کارآفرینی صادراتی مثبت و معنادار است. تأثیر اندازه شرکت بر کارآفرینی صادراتی مثبت و معنادار است. در مجموع نتایج نقش عوامل سازمانی و مدیریتی را در کارآفرینی سازمانی مورد تأیید قرار دادند.

واژگان کلیدی: عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، کارآفرینی صادراتی؛