تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

منشور اخلاقی

با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضای حق تعالی و حفظ منافع عمومی و خدمتگذاری به شهروندان، خود را متعهد به رعایت اصول این منشور می دانم .

  • پایبندی به شئونات اسلامی و ارزشهای منبعث از انقلاب اسلامی ایران و انجام تکالیف دینی خصوصاً امر به معروف و نهی از منکر
  • رعایت نظم – آراستگی – وقت شناسی – مسئولیت پذیری – ادب و نزاکت، عدالت و انصاف
  • اعتقاد به مشارکت پذیری، کارجمعی، انسجام سازمانی، رعایت وجدان کاری و عبادت تلقی کردن کار
  • تکریم ارباب رجوع و حفظ شخصیت و احترام آنان و تلاش در جهت ارائه خدمت صادقانه و پاسخگویی شفاف و دقیق، به موقع و بی منت به مراجعان
  • شناخت قلمرو اختیارات و مسئولیت خود و همکارانی که ارتباط مستقیم کاری با وی دارند و همچنین داشتن آگاهی و اطلاع از قوانین و مقررات در جهت انجام امور به نحو مطلوب
  • اندیشه ورزی، تعامل و همکاری با دیگر کارکنان، خلاقیت و ابتکار در امور و جستجو برای دستیابی و معرفی ارزشهای نوین برای ارائه خدمات مناسب و ارتقاء سطح علم و دانش مرتبط با شرح وظیفه
  • رعایت قوانین و مقررات و صیانت از بیت المال و پرهیز از اسراف و تبذیر
  • بهره گیری از پیشنهادات و اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء و بهبود امور
  • توجه به الزامات خط مشی کیفیت بمنظور تحقق اهداف و برنامه های جامع کاربردی شرکت
  • راهنمایی و ارائه اطلاعات لازم به همکاران در جهت انجام خدمات بهتر و تسریع در اجرای امور