تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

ارزش های سازمانی

بیانیه ارزشهای سازمانی

با علم به اینکه ارزش های یک سازمان عبارت است از اعتبارات بنیادی و حقایقی که سازمان آنها را گرامی می شمارد و یا نسبت به آنها حساس است با تکیه بر اصولی که از نظر فردی و اجتماعی در ذات ماموریت های سازمانی شرکت نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران می باشد موارد ذیل را بعنوان محورهای اساسی بیانیه ارزشهای سازمانی تعیین نموده است:

  1. مسئوليت پذيري و پايبندي به تعهدات.
  2. شايسته سالاري و توجه به افراد متخصص و کارآمد.
  3. بهره گیری از شرکای حرفه ای و توانمند در ارائه خدمات استاندارد و کیفی به ذینفعان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و با ایجاد شرایط حضور برابر در دستیابی به فرصتها و امکانات را رسالت خود می داند .
  4. نظم و قانون مداري.
  5. مشارکت جویی و توسعه فرهنگ کار تیمی.
  6. مشتری گرایی و جلب رضایت ارباب رجوع .
  7. صداقت و درستی در انجام کارها و دوری از هرگونه فساد.