تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

بررسی عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی (صادراتی) در توسعه صادرات کشور (سید حسین میرظفرجویان)

نمايشگاههاي بين المللي بعنوان يكي از مجاري و كانالهاي معرفي كالاهاي توليد شده و انتقال تكنولوژي در دنيا از اهميت خاصي برخوردار هستند توجه به موفقيت نمايشگاهها علي الخصوص نمايشگاههاي تخصصي بين المللي كه حدود 95 درصد كل نمايشگاهها را در بر مي گيرد، مي تواند نقش بسيار موثري را در فرآيند توسعه صادرات غيرنفتي داشته باشد. از آنجا كه هدف اصلي از انجام اين تحقيق، بررسي عوامل موثر بر موفقيت نمايشگاههاي تخصصي بين المللي صادراتي مي باشد، ابتدا با توجه به اهداف برگزاري نمايشگاههاي بين المللي و با جمع آوري نظرات خبرگان، انديشمندان و صاحب نظران امر نمايشگاهي و ازطريق پرسشنامه خبره، به شناسايي عوامل موثر اقدام گرديد و سپس در ادامه با توزيع 300 عدد پرسشنامه اصلي در جامعه آماري و جمع آوري آن و استفاده از روش تحليل عاملي و بهره گيري از نرم افزار SPSS به تعيين عوامل موثر بر موفقيت نمايشگاههاي بين المللي پرداخته شد و با توجه به ارزش ويژه بدست آمده از فرآيند استخراج و تجزيه و تحليل آن به چهار عامل ذيل با اولويت اول تا چهارم دست پيدا كرده ايم.

سرفصل ها:

فصل اول : طرح تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

فصل سوم : روش تحقیق

فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

فصل پنجم : بررسی نتایج و پیشنهادها