تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

برنامه ریزی اجرائی نمایشگاهی


جزوه ای که در پیش رو دارید با موضوع برنامه ریزی اجرائی نمایشگاهی دردوبخش تهیه شده است که بخش اول شامل مفاهیم برنامه ریزی و بخش دومکاربرد این مفاهیم در صنعت نمایشگاهی است .امید است مطالب ارائه شده مورد توجه واستفاده بهینه شما دانش پژوهان در عرصه صنعت نمایشگاهی قرار گیرد.