تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

ساختار دفتر نمایشگاههای بین المللی BIE


تعریف دفتر نمايشگاه هاي بين المللي  :(BIE)

دفتر نمایشگاه های بین المللی سازمانی نیمه دولتی است که مسئول نظارت بر تقویم، مناقصه گذاری، انتخاب و سازمان دهی اکسپوهای جهانی است