تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

طراحی سالن و غرفه نمایشگاهی _ سیدحسین میرظفرجویان

نمایشگاه بعنوان پدیده ای که امروز نقش غیر قابل انکاری در توسعه مبادلات بین المللی ، کسب درآمدهای ارزی ،ایجاد فرصت های شغلی متعدد،گسترش فناوری پیشرفته و بسط توسعه مناسبات حسنه بین کشورهای دنیاایفا می نماید، به عنوان یک صنعت موثر و فراگیر در جهان شناخته شده که همه ساله سود زیادی عاید کشورهای جهان می نماید