تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

مبانی امور نمایشگاهی


سخنی با دانشجویان گرامی :

امروزه در سایه توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری ، صنعت نمایشگاهی نیز دریک تعامل دوسویه رشد و توسعه قابل توجهی در سطح جهان داشته واهمیت فزاینده ای را در عرصه صنعت و تجارت دنیا بدست آورده است. لذا به منظور فعالیت هر چه بیشتر در جهت علمی شدن صنعت نمایشگاهی به نظرمي رسد انجام مطالعات و پژوهش های علمی در حوزه فعالیتهای نمایشگاهی داخلی و فرامرزی می تواند گامی موثر در مسیر توسعه علمی این بخش مهم در کشور باشد.

صنعت نمایشگاهی نیاز مبرم به علمی شدن دارد و قرارگرفتن این صنعت درجایگاه واقعی خود جز با رویکرد علمی ونگاه تخصصی وبهره برداری از نیروی انسانی متخصص امکان پذیر نمی باشد و بدون توسعه علمی وانجام مطالعات وتحقیقات جامع و گسترده امکان موفقیت در این صنعت بسیار ضعیف یا غیر ممکن است.

انتخاب این رشته مقدمه ای است برای ورود به عرصه ای از صنعت که در دوران کودکی بسر می برد و از دو منظرحائز اهمیت می باشد، از یک سو فرصتی است طلایی برای دانشجویان وعلاقه مندان این رشته که بعنوان اولین گروههای علمی وارد بازارکار خواهند شد واز سوی دیگر موجب تحولی شگرف در ارتقای اثربخشی نمایشگاهها خواهد شد.لذا امید است این فرصت را ارج نهاده وآینده ای درخشان را برای صنعت نمایشگاهی کشور عزیزمان ایران فراهم نماییم .