تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل


چکیده پایان نامه

در این تحقیق بررسی عوامل مؤثر برعدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه های بازرگانی خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف از این تحقیق فراهم نمودن اطلاعات لازم جهت تصمیم گیران به عنوان اهداف کاربردی و کمک به مدیران، بازرگانان و تجار در سرمایه گذاری آنها و توسعه صادرات است.

با توجه به مبانی نظری تحقیق و نتایج تحقیقات گذشته فرضیات زیر مطرح است :

1.روشن بودن اهداف شرکت برای مشارکت در نمایشگاه سبب موفقیت آن در نمايشگاه هاي بازرگاني خارج از كشور می شود.

2. شناخت بازار مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیت آن درنمايشگاه هاي بازرگاني خارج ازكشور می شود.

3. ارائه كالاهاي مناسب توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمايشگاه هاي بازرگاني خارج از كشور می شود.

4. طراحي مطلوب غرفه ها توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمايشگاه هاي بازرگاني خارج از كشور می شود.

5. شناخت قوانين گمركي كشور مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمايشگاه هاي بازرگاني خارج از كشور می شود.

6. برنامه هاي تبليغاتي و اطلاع رساني توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمايشگاه هاي بازرگاني خارج از كشور می شود.

7. برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوري توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمايشگاه هاي بازرگاني خارج از كشور می شود.

8. پيگيري از نتايج نمايشگاه توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمايشگاه هاي بازرگاني خارج از كشور می شود.

روش تحقیق حاضر، از نوع توصیفی– پیمایشی است. ابزار تحقیق از یک پرسشنامه به صورت مقیاس سنجش عوامل عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه ها ی بازرگانی خارج از کشور است و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها، از تکنیکهای آماری نظیر آزمون فریدمن و آزمون های آماری tیا Zاستفاده شده است که بوسیله نرم افزار spss محاسبه و تجزیه و تحلیل گردیده است .

قلمروی زمانی تحقیق، تقویم نمايشگاه هاي بازرگانی خارج ازکشور شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ( بعنوان برگزار کننده) سال 1385 است و قلمروی مکانی مرتبط با شرکت هایی که در نمایشگاه ها ی خارج از کشور در سال 1385 براساس تقویم نمایشگاه های بین المللی شرکت سهامی نمایشگاه ها ی بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشته اند .

نتایج آزمون فرضیات نشان داده است که شناخت بازار هدف در اولویت اول قرار دارد و پس از آن به ترتیب برقرار شدن ارتباط موثر حضوری، طراحی مطلوب غرفه ها، پیگیری از نتایج نمایشگاه، برنامه های تبلیغاتی، شناخت قوانین گمرکی، روشن بودن اهداف شرکت برای مشارکت در نمایشگاه و ارائه کالاهای مناسب درآخرین اولویت قرار دارد.

سرفصل ها:

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع

فصل سوم : روش تحقیق و گردآوری داده ها

فصل چهارم :تجزیه تحیلل داده ها

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات