تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

قوانین و مقررات عمومی دولت

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

 • فصل اول: تعاریف و اشخاص مشمول
 • فصل دوم: تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری
 • فصل سوم: تکالیف عمومی

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

 • فصل اول: تعاریف و اشخاص مشمول
 • فصل دوم: تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری
 • فصل سوم: تکالیف عمومی

آیین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی

 • فصل اول: مصادیق رشوه
 • فصل دوم: تکالیف و وظایف دستگاه های اجرایی
 • فصل سوم: تکالیف و وظایف کارکنان
 • فصل چهارم: نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری

نظامنامه مديريت پاسخگويي به شکايات مردم

شورای عالی اداری در یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 1384/5/4 بنا به پیشنهاد مشترک مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به منظور ارتقا سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی نظام مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم از دستگاههای اجرایی را به شرح پیوست تصویب نمود.

این نظام نامه برای کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، بانکها و شرکتهای بیمه ، کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند میباشد.

برنامه 5 ساله ششم توسعه ج.ا.ایران مردم

 • بخش اول: چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاستهای کلی برنامه پنجم
 • بخش دوم: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 • بخش سوم: قوانین و مقررات تنفیذی و ارجاعی در قانون برنامه پنجم