تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

ضوابط و مقررات شرکت در نمایشگاه های داخلی


فهرست کتابچه پیوست قراردادها با مجریان نمایشگاهی:

  • مدیریت امورنمایشگاههای داخلی
  • گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی
  • مدیریت حراست
  • مدیریت طراحي و معماری داخلی سالنهای نمایشگاهی
  • مدیریت خدمات فنی و مهندسی
  • مدیریت امورمالی
  • مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
  • مدیریت برنامه ريزي، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات
  • مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل
  • امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSEE)