تماس
iran international exhibition

نقشه نمایشگاه و راه های دسترسی

مشاهده نقشه داخلی نمایشگاه و جایگاه سالن ها، دسترسی به نمایشگاه از طریق BRT و مترو