تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

مزایده؛ واگذاری غرف مستقر در انبار پیش ساخته شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

۲ دی ۱۴۰۲

دسته بندی: اخبار عمومی

مزایده؛ واگذاری غرف مستقر در انبار پیش ساخته شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، 9 غرفه با متراژهای متفاوت جهت ارائه تجهیزات و خدمات نمایشگاهی واگذار می کند.

اطلاع رسانی مزایده

عنوان مزایده :  " واگذاری غرف مستقردر انبار پیش ساخته جهت ارائه تجهیزات و خدمات نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران مطابق شرایط پیوست  "

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد واگذاری مکان برای ایجاد 9 غرفه ارائه تجهیزات و خدمات نمایشگاهی با متراژ های 64، 76، 96، 60، 70، 85، 25/19 و 20 متر مربع را از طریق مزایده عمومی در سامانه ستاد برای مدت یکسال مطابق شرایط پیوست واگذار نماید .

لذا زمانبندی اعلان عمومی واگذاری 9 مکان برای ایجاد غرف مورد نظر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اعلام می گردد.

1-مکان برای ایجاد غرفه شماره یک به متراژ 64 متر مربع به شماره مزایده 5002001063000047

2-مکان برای ایجاد غرفه شماره دو به متراژ 76 متر مربع به شماره مزایده 5002001063000048 

3-مکان برای ایجاد غرفه شماره سه به متراژ 96  متر مربع به شماره مزایده 5002001063000049

4-مکان برای ایجاد غرفه شماره چهاربه متراژ 60 متر مربع به شماره مزایده 5002001063000050

-تاریخ انتشار در سامانه ستاد: ساعت 14 مورخ 1402/9/30 تا تاریخ 1402/10/16 ساعت 14 .

-مهلت بازدید از فضاهای مورد نظر: از تاریخ 1402/10/2 تا تاریخ 1402/10/6 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 14 .

-مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد : تا تاریخ 6/10/1402 ساعت 14

-مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : از تاریخ 1402/9/30 ساعت 14 تا تاریخ 1402/10/16 ساعت 14 .

-زمان بازگشایی پیشنهادات مشارکت کنندگان در سامانه ستاد : تاریخ 1402/10/17 ساعت 8 صبح .

-زمان اعلام برنده : تاریخ 1402/10/18 ساعت 8 .

5-مکان برای ایجاد غرفه شماره پنج به متراژ 70 متر مربع به شماره مزایده 5002001063000051

6-مکان برای ایجاد غرفه شماره شش  به متراژ 70 متر مربع به شماره مزایده 5002001063000052 

7-مکان برای ایجاد غرفه شماره  هفت به متراژ 85  متر مربع به شماره مزایده 5002001063000053

8-مکان برای ایجاد غرفه شماره هشت  به متراژ 25/19 متر مربع به شماره مزایده 5002001063000054

9-مکان برای ایجاد غرفه شماره  نه  به متراژ 20 متر مربع به شماره مزایده 5002001063000055

-تاریخ انتشار در سامانه ستاد: ساعت 8 مورخ 1402/10/3  تا تاریخ 1402/10/17 ساعت 14 .

-مهلت بازدید از فضاهای مورد نظر: از تاریخ 1402/10/3تا تاریخ 1402/10/17  روزانه از ساعت 8 تا ساعت 14 .

-مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد : تا تاریخ 1402/10/7ساعت 14

-مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : از تاریخ 1402/10/3 ساعت 8 تا تاریخ 1402/10/17 ساعت 14 .

-زمان بازگشایی پیشنهادات مشارکت کنندگان در سامانه ستاد : تاریخ 1402/10/19ساعت 8 صبح .

-زمان اعلام برنده : تاریخ 1402/10/20ساعت 8 صبح .

*جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید با شماره تلفن 21912887-021 اداره تدارکات، خدمات و پشتیبانی تماس حاصل نمایید .

" شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران "


عکس ها

https://iranfair.com/p/187