تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

مزایده منافع رستوران خلیج فارس شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

۲۶ دی ۱۴۰۲

دسته بندی: اخبار عمومی

مزایده منافع رستوران خلیج فارس شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
رستوران خلیج فارس به مزایده گذاشته شد.

موضوع: " مزایده بهره برداری از منافع رستوران خلیج فارس شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران"

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مزایده عمومی فوق الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهادات مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 26/10/1402 می باشد.

تضمین شرکت در مزایده : (شماره مزایده: 5002001063000056 ) یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال  به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

قیمت­های پیشنهادی مزایده گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت :

ساعت 14:30

روز: چهار شنبه

تاریخ : 4/11/1402

آخرین مهلت پیشنهادی:

ساعت 14:30

روز: دو شنبه

تاریخ : 16/11/1402

زمان بازگشایی پاکت ها:

ساعت 9:00

روز: سه شنبه

تاریخ : 17/11/1402

جلسه توجیهی مزایده : ساعت 9 روز سه شنبه تاریخ 10/11/1402 در محل دفتر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی می باشد.

آدرس:تهران بزرگراه شهید چمران-خیابان سئول شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تلفن:21912590

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس 1456 . دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

    شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

عکس ها

https://iranfair.com/p/198