تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

مناقصه / واگذاری فرآیند ترافیکی و راهبری داخلی پارکینگ های محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

۱۹ فروردین ۱۴۰۳

دسته بندی: اخبار عمومی

مناقصه / واگذاری فرآیند ترافیکی و راهبری داخلی پارکینگ های محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

موضوع: واگذاری فرآیند ترافیکی و راهبری داخلی پارکینگ های محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران.

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مناقصه عمومی فوق الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل  
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد 21/1/1403  می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه: (شماره  2003001063000001) یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.750.000.000 ریال  به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

قیمت­های پیشنهادی مناقصه گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :

ساعت: 15:00

روز: سه شنبه

تاریخ : 28/1/1403

آخرین مهلت پیشنهادی:

ساعت : 15:00

روز: دوشنبه

تاریخ : 10/2/1403

زمان بازگشایی پاکت ها:

ساعت 9:00

روز: سه شنبه

تاریخ : 11/2/1403

جلسه توجیهی مناقصه : ساعت10 روز یک شنبه تاریخ 2/2/1403  در محل دفتر رئیس گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی می باشد.

آدرس:تهران بزرگراه شهید چمران-خیابان سئول شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تلفن:21912590

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس 1456 . دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

عکس ها

https://iranfair.com/p/249