تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

مناقصه

۲۰ تیر ۱۴۰۳

دسته بندی: اخبار عمومی

مناقصه

موضوع های مناقصه :

1-مناقصه شماره 2003001063000007 با موضوع پروژه حفاری ، تهیه کابل و کابل کشی جهت برقراري ارتباط بين پست های 20 کیلو ولت شماره 1 تا 4 و 11 تا 12  نمايشگاه بين المللي تهران

2- مناقصه شماره 2003001063000008 با موضوع لوله کشی رفت و برگشت 12 اینچ موتورخانه NH   از موتورخانه تا ابتدای سالن 27 با عایقکاری و کاور

3-مناقصه شماره 2003001063000009 با موضوع عملیات اجرایی، خرده کاری،  تعمیراتی و نیز اجرای پروژه های اجرایی و فورس ماژور در ساختمانها، سالنها و محوطه نمایشگاه بر اساس فهارس بهای ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی سال 1403

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مناقصه عمومی فوق الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 20/4/1403 می باشد.

تضامین شرکت در مناقصه:

1-مناقصه شماره 2003001063000007 :  000/000/500/13 ریال

2- مناقصه شماره 2003001063000008 : 000/000/750/4 ریال

3-مناقصه شماره 2003001063000009 :  000/000/900/8 ریال

یک فقره ضمانت نامه بانکی  به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

قیمت­های پیشنهادی مناقصه گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :

ساعت : 15

روز: یکشنبه

تاریخ :24/4/1403

آخرین مهلت پیشنهادی:

ساعت : 15

روز: یکشنبه

تاریخ : 7/5/1403

زمان بازگشایی پاکت ها:

ساعت 8:30

روز: دوشنبه

تاریخ : 8/5/1403

محل برگزاری جلسه توجیهی در دفتر مدیریت خدمات فنی و مهندسی نمایشگاه بین المللی می باشد.

آدرس:تهران بزرگراه شهید چمران-خیابان سئول شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تلفن:21912590

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس 1456 . دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

عکس ها

https://iranfair.com/p/326