تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

مناقصه؛ تامین خودروهای سواری مورد نیاز شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جهت سرویس درون شهری و برون شهری

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

دسته بندی: اخبار عمومی

مناقصه؛  تامین خودروهای سواری مورد نیاز شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جهت سرویس درون شهری و برون شهری

موضوع مناقصه :" تامین خودروهای سواری مورد نیاز شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جهت سرویس درون شهری و برون شهری

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مناقصه عمومی فوق الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 16/3/1403 می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه: (شماره مناقصه: 2003001063000005 ) یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 000/905/511/3  ریال به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

قیمت­های پیشنهادی مناقصه گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :

ساعت : 15

روز: دوشنبه

تاریخ :21/3/1403

آخرین مهلت پیشنهادی:

ساعت : 15

روز: یکشنبه

تاریخ : 3/4/1403

زمان بازگشایی پاکت ها:

ساعت 08:00

روز: دوشنبه

تاریخ : 4/4/1403

جلسه توجیهی مناقصه : ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 22/3/1403  در محل دفتر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی  می باشد.

آدرس:تهران بزرگراه شهید چمران-خیابان سئول شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تلفن:21912261

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس 1456 . دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

عکس ها

https://iranfair.com/p/302