تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایرانقانون اساسنامه شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران

فصل اول كليات

ماده1- بمنظور هماهنگي و رشد و توسعه امور نمايشگاهي در داخل و خارج كشور و همچنين متمركز نمودن امور مربوط به برگزاري نمايشگاهها و همايشهاي ملي و بين المللي در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي توسعه صادرات غير نفتي و معرفي دستاوردها و توليدات صنعتي معدني كشاورزي و خدمات بازرگاني،فني و مهندسي كشور، شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده مي شود و داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل مي باشد، تشكيل مي گردد و طبق مقررات اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه اداره خواهد شد.

ماده 2- شركت وابسته به وزارت بازرگاني و محل آن در تهران است

ماده 3- سرمايه شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران معادل هفده ميليارد و نهصدوچهار ميليون ريال است كه به هفده هزار و نهصد و چهار سهم يك ميليون ريالي تقسيم   مي گردد و كليه سهام متعلق به دولت است.

فصل دوم موضوع

ماده 4- موضوع فعاليت شركت بشرح زير مي باشد:

الف- برگزاري نمايشگاههاي تخصصي اختصاصي و بين المللي بازرگاني در داخل و خارج از كشور به منظور توسعه صادرات.

ب همكاري با اتحاديه هاي نمايشگاههاي جهاني و قبول عضويت آنها و شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مربوط و اقدام به تشكيل اينگونه مجامع در ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ج نمايش و معرفي دستاوردها و توليدات صنعتي،معدني، كشاورزي وخدمات بازرگاني فني  و مهندسي كشور ازطريق برپائي و اداره مراكز و غرفه هاي نمايشگاهي در داخل و خارج از كشور.

د مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در امور مربوط به وظايف شركت اعم از وظايف جاري و يا تاسيس و يا مشاركت در تاسيس نمايشگاههاي دائمي و موقت داخلي و خارجي از طريق سرمايه گذاري اعم از منقول و غير منقول يا اجاره اموال غير منقول با رعايت مقررات مربوط.

فصل سوم اركان

ماده 5 شركت داراي اركان زير مي باشد:

             الف مجمع عمومي

             ب  - هيأت مديره

              ج مدير عامل

              د- بازرس(حسابرس)

ماده 6- مجمع عمومي شركت مركب از اشخاص زير مي باشد:

الف وزير بازرگاني كه رياست مجمع عمومي را بعهده خواهد داشت

ب وزير امور اقتصادي و دارايي

ج رئيس كل مركز توسعه صادرات ايران

د رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران

هـ رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران

ماده 7- جلسات عمومي عادي ساليانه دو بار و به ترتيب زير تشكيل مي شود:

الف بار اول در خلال چهار ماهه اول سال براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبلي و ساير مسايلي كه در دستور كار مجمع قرارداده مي شود.

ب بار دوم در خلال نيمه دوم سال براي تصويب بودجه سال بعد و ساير مسايلي كه در دستور كار مجمع قرار داده مي شود.

ماده 8- جلسات مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد رئيس مجمع يا هيأت مديره و يا بازرس(حسابرس) و يا دو نفر از اعضاي مجمع تشكيل مي شود.

ماده 9- تصميمات مجمع عمومي با اكثريت آرا اعضا معتبر خواهد بود.

ماده 10 مجمع عمومي با دعوت كتبي رئيس مجمع تشكيل مي شود. دستور جلسه بايد به همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشكيل براي اعضاي مجمع ارسال گردد.

ماده 11- كليه مصوبات مجمع عمومي توسط رئيس مجمع عمومي براي اجرا به شركت ابلاغ مي گردد.

ماده 12- وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير مي باشد:

الف تعيين و تصويب خط مشي و سياستهاي كلي شركت.

ب انتخاب و يا عزل اعضاي هيأت مديره

ج بررسي و تصويب آيين نامه هاي اداري،مالي و معاملاتي شركت بر اساس مقررات مربوطه.

د تصويب تشكيلات شركت پس از تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور

هـ بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي شركت

و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و ترازنامه و .

ز افزايش و يا كاهش سرمايه شركت

ح اتخاذ تصميم در مورد اخذ تسهيلات مالي و اعتباري كه شركت ضروري تشخيص مي دهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط

ط بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي هيأت مديره در زمينه مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقوقي (داخلي خارجي) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ي اتخاذ تصميم در مورد ختم دعوي به صلح و سازش و يا ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور با رعايت مقررات و قوانين .

ك تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل واعضاي هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط

ماده 13- هيات مديره مركب از پنج نفر كه لزوماً يكنفر آنها مطلع در امور مالي خواهد بود، مي باشد و به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و با تصويب مجمع براي مدت دو سال انتخاب مي گردند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 14- مدير عامل به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع انتخاب مي گردد.

ماده 15- جلسات هيات مديره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت خواهد يافت.رياست جلسات هيات مديره بعهده رئيس هيات مديره كه توسط مجمع عمومي بنا به پيشنهاد رئيس مجمع از بين اعضاي هيات مديره انتخاب مي گردد، بوده و در غياب وي، برعهده نايب رئيس است كه از بين اعضاء انتخاب مي گردد. تصميمات هيات مديره با حداقل سه راي موافق معتبر خواهد بود.

             صورتجلسات هيات مديره بايد در دفتر مخصوص ثبت و به امضا كليه اعضاي حاضر در جلسه برسد. اين دفتر زير نظر رئيس هيات مديره شركت نگهداري مي شود.

ماده 16- وظايف و اختيارات هيات مديره بشرح زير مي باشد:

الف پيشنها بودجه سالانه و برنامه هاي كلي شركت جهت تصويب به مجمع عمومي

ب تهيه گزارش فعاليتهاي شركت و همچنين تهيه و تنظيم تراز نامه و حساب سود و زيان شركت براي ارايه به مجمع عمومي

ج تهيه و تدوين آيين نامه هاي اجراي،مالي ومعاملاتي موضوع اين اساسنامه براي پيشنهاد به مجمع عمومي.

د پيگيري در اجراي تصميمات مجمع عمومي و مفاد اساسنامه شركت

هـ تهيه گزارش سالانه فعاليت شركت جهت ارايه به مجمع عمومي

و تصويب قراردادها و موافقتنامه ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط

ز- پيشنهاد تشكيلات جديد شركت به مجمع عمومي

ح پيشنهاد كاهش و يا افزايش سرمايه شركت به مجمع عمومي

ط تصويب اخذ تسهيلات مالي و اعتباري و يا مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي

ماده 17- مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و عهده دار اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت    مديره مي باشد.

ماده 18- وظايف و اختيارات مدير عامل بشرح زير مي باشد:

الف نمايندگي شركت در كليه 0مراجع قضائي و اداري با حق توكيل غير تا يك درجه،

ب تهيه بودجه سالانه،ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تسليم آن به هيأت مديره براي رسيدگي و اظهار نظر

ج تهيه و تدوين تشكيلات جهت سير مراحل قانوني تصويب

د اداره كليه امور شركت اعم از اداري،مالي،فني و بازرگاني در چهارچوب قوانين جاري كشور و مقررات اين اساسنامه و آئيين نامه هاي مربوطه

ماده 19- كليه چكها و اسناد مدارك مالي و اوراق تعهدآور شركت بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و مدير امور مالي شركت تواماً برسد.

ماده 20- مدير عامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از اختيارات و حق امضاء خود را به هر يك از كارمندان شركت تفويض نمايد.

ماده 21- بازرس (حسابرس)، سازمان حسابرسي مي باشد.

ماده 22- مدير عامل موظف است يك نسخه از تراز نامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي را حداقل چهل روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بمنظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس ( حسابرس ) ارسال نمايد.

ماده 23- بازرس (حسابرس) موظف است يك نسخه از گزارش و اظهار نظر ارسالي خود به مجمع عمومي را حداقل پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي براي اطلاع هيات مديره شركت ارسال نمايد

ماده 24- سال مالي شركت از اول فروردين ماه لغايت آخر اسفند ماه همان سال است

ماده 25- ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است. مشمول قوانين و مقررات ذيربط خواهد بود.

ماده 26- هر گونه اصلاح و يا تغيير در مفاد اين اساسنامه با پيشنهاد وزارت بازرگاني و تائيد سازمان امور اداري و استخدامي و تصويب هيات وزيران خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده در جلسه  علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزاروسيصد وهفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1378 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.