تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

مناقصه عمومی / عملیات اجرایی، خرده کاری، تعمیراتی و نیز اجرای پروژه های اجرایی و فورس ماژور

۲۶ دی ۱۴۰۲

دسته بندی: اخبار عمومی

مناقصه عمومی / عملیات اجرایی، خرده کاری،  تعمیراتی و نیز اجرای پروژه های اجرایی و فورس ماژور
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران مناقصه عمومی برگزار می نماید.

موضوع: " عملیات اجرایی، خرده کاری،  تعمیراتی و نیز اجرای پروژه های اجرایی و فورس ماژور در ساختمانها، سالنها و محوطه نمایشگاه بر اساس فهارس بهای ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی سال 1402 "

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مناقصه عمومی فوق الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 27/10/1402 می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه: (شماره مناقصه: 2002001063000017 ) یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 4.600.000.000 ریال  به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

قیمت­های پیشنهادی مناقصه گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :

ساعت 14:30

روز: شنبه

تاریخ : 7/11/1402

آخرین مهلت پیشنهادی:

ساعت 14:30

روز: دوشنبه

تاریخ : 23/11/1402

زمان بازگشایی پاکت ها:

ساعت 8:00

روز: سه شنبه

تاریخ : 24/11/1402

جلسه توجیهی مناقصه : ساعت 11 روز یک شنبه تاریخ 8/11/1402 در محل دفتر مدیریت خدمات فنی و مهندسی می باشد.

آدرس:تهران بزرگراه شهید چمران-خیابان سئول شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تلفن:21912590

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس 1456 . دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

    شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

عکس ها

https://iranfair.com/p/199