تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

تجدید مزایده فروش ضایعات و اقلام مستعمل شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

۱۵ بهمن ۱۴۰۲

دسته بندی: اخبار عمومی

تجدید مزایده فروش ضایعات و اقلام مستعمل شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران
مزایده فروش ضایعات و اقلام مستعمل شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران مجدداً تکرار شد.

موضوع: تجدید مزایده فروش ضایعات و اقلام مستعمل شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مزایده عمومی فوق الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهادات مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 17/11/1402 می باشد.

    تضمین شرکت در مزایده: (شماره مزایده: 5002001063000061 ) یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 3.000.000.000 ریال  به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

قیمت­های پیشنهادی مزایده گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت :

ساعت:  16:00

روز: سه شنبه

تاریخ :24/11/1402

آخرین مهلت پیشنهادی:

ساعت:  16:00

روز: شنبه

تاریخ : 12/12/1402

زمان بازگشایی پاکت ها:

ساعت: 08:00

روز: یک شنبه

تاریخ : 13/12/1402

بازدید از موضوع مزایده در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران واقع در تهران بزرگراه شهیدچمران خیابان سئول خیابان اختصاصی نمایشگاه داخل مجموعه شرکت نمایشگاه بین المللی با هماهنگی اداراه تدارکات ، خدمات وپشتیبانی شرکت الزامیست .

زمان بازدیدازتاریخ 23/11/1402 لغایت 25/11/1402 بمدت سه روز از ساعت 09:00تا ساعت 15:00 تلفن هماهنگی 21912471- 21912887

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس 1456 . دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

https://iranfair.com/p/221