تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

مناقصه عمومی

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

دسته بندی: اخبار عمومی

مناقصه عمومی

موضوع: راهبری، نگهداری ، سرويس دوره‏اي و تعميرات جزئی اضطراري  و آماده به کار نمودن شبکه توزیع رينگ دو مداره و تجهيزات برق  فشار متوسط پستهاي 20 كيلوولت شبکه توزیع و تاسیسات الکتریکی برق فشار ضعیف 400/230V ، ديزل ژنراتورها ، برق اضطراری ساختمانهای اداری و غير اداري، سالنها، انبارها و تمامی محوطه شامل سیستمهای توزیع، انتقال، كليه روشنائی هاي ( عمومی ، اضطراري، موضعی، نما و محوطه) بطور شبانه روزی  در محدوده و مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران و کانالهای ارتباطی بین آنها (بطور شبانه روزی) 

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مناقصه عمومی فوق الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد 5/2/1403  می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه: (شماره 2003001063000002 ) یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 3.800.000.000 ریال  به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

قیمت­های پیشنهادی مناقصه گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :

ساعت: 15:00

روز: دو شنبه

تاریخ :  10/2/1403

آخرین مهلت پیشنهادی:

ساعت : 15:00

روز: دوشنبه

تاریخ : 24/2/1403

زمان بازگشایی پاکت ها:

ساعت : 8:000

روز: سه شنبه

تاریخ : 25/2/1403

جلسه توجیهی مناقصه : ساعت16 روز یک شنبه تاریخ 10 /2/1403  در محل مدیر خدمات فنی و مهندسی می باشد.

آدرس:تهران بزرگراه شهید چمران-خیابان سئول شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تلفن:21912590

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس 1456 . دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

عکس ها

https://iranfair.com/p/261