تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

*مزایده بهره برداری رستوران بزرگ شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران*

۲۸ بهمن ۱۴۰۲

دسته بندی: اخبار عمومی

*مزایده بهره برداری رستوران بزرگ شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران*

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مزایده عمومی فوق الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهادات مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 16/11/1402 می باشد.

تضمین شرکت در مزایده: (شماره مزایده: 5002001063000060 ) یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال  به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

قیمت­های پیشنهادی مزایده گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :

ساعت:  16

روز: دوشنبه

تاریخ :23/11/1402

آخرین مهلت پیشنهادی:

ساعت:  16

روز: دوشنبه

تاریخ : 07/12/1402

زمان بازگشایی پاکت ها:

ساعت: 8:00

روز: سه شنبه

تاریخ : 08/12/1402

جلسه توجیهی مناقصه : ساعت 10 روز دو شنبه تاریخ 30/11/1402  در محل دفتر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی می باشد.

آدرس:تهران بزرگراه شهید چمران-خیابان سئول شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تلفن:21912590

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس 1456 . دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

                                                                                

عکس ها

https://iranfair.com/p/230