تماس
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران

مزایده عمومی

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

دسته بندی: اخبار عمومی

مزایده عمومی
بهره برداری از منافع ساختمان LSF جنب سالن A38 به متراژ 75 متر مربع از نوع سازه پیش ساخته LSF به اضلاع 9 متر در 6/8 متر جهت عرضه انواع گل و گیاهان تزئینی در نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران

موضوع: بهره برداری منافع ساختمان  LSF جنب سالن A38 به متراژ 75 متر مربع از نوع سازه پیش ساخته LSF به اضلاع  9 متر  در 6/8 متر می باشد.جهت عرضه انواع گل و گیاهان تزئینی در نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران"

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مزایده عمومی فوق الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهادات مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 2/2/1403  می باشد.

تضمین شرکت در مزایده: (شماره مزایده: 5003001063000002) یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 864.000.000 ریال  به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

قیمت­های پیشنهادی مزایده گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت :

ساعت:  15

روز: سه شنبه

تاریخ :   4/2/1403

آخرین مهلت پیشنهادی:

ساعت:  15

روز: دوشنبه

تاریخ :   17/2/1403

زمان بازگشایی پاکت ها:

ساعت: 8:00

روز: سه شنبه

تاریخ :   18/2/1403

 

آدرس:تهران بزرگراه شهید چمران-خیابان سئول شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تلفن:21912471

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس 1456 . دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

عکس ها

https://iranfair.com/p/258